United States - English

Privacyverklaring (Klanten-internetversie)

Datum van de meest recente bijwerking: 02 augustus 2018.

Overeenkomstig de toepasbare Staatsregelgeving en het Reglement 2016/679 van het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 omtrent persoonsbescherming en de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen woonachtig binnen de Europese Unie (hierna “de regelgeving van gegevensbescherming” genoemd), stellen wij deze Privacyverklaring beschikbaar om u te informeren over het volgende:

 

1.- Verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens.

Aerovías de México S.A. de C.V. (hierna “Aeroméxico” genoemd), met als postadres voor ontvangen van meldingen: Calle Cedaceros número 10, 6° Planta, C.P. 28014, Madrid, Spanje; is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de gegevens van personen die u vergezellen wanneer u met ons vliegt.

 

2.- Informatie over onze Privacy Officer en hoe u contact kunt opnemen met deze.

Onze Privacy Officer is intern werkzaam bij Aeroméxico en is, overeenkomstig de regelgeving van de bescherming van persoonsgegevens, officieel aangewezen voor:

 • het afhandelen van aanvragen van gerechtigden met betrekking tot het uitoefenen van hun rechten.
 • de bevordering en naleving van de bescherming van persoonsgegevens die in ons bezit zijn. 

U kunt contact opnemen met onze Privacy Officer voor al hetgeen betrekking heeft op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres:

amdatospersonales@aeromexico.com

 

3.- Persoonsgegevens die wij verzamelen.

Om de onder nummer 4 (vier) van deze Privacyverklaring aangegeven doeleinden te realiseren, hebben wij, afhankelijk van de situatie, het recht om persoonsgegevens van de volgende categorieën te verzamelen: (i) identiteitsgegevens; (ii) contactgegevens; (iii) financiële gegevens; en (iv) gevoelig gegevens.

Deze gegevens zijn strikt noodzakelijk voor het realiseren van de onder nummer 4 (vier) aangegeven doeleinden. Mocht u weigeren deze te verstrekken, kan dat betekenen dat wij niet in staat zullen zijn u de diensten en/of producten te kunnen leveren die u bij ons aanvraagt ​​of contractueel met ons overeenkomt. 

U belooft Aeromexico dat de opgegeven persoonsgegevens van u en diegenen die u vergezellen correct zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om u en/of uw metgezellen uit te sluiten van contractueel overeengekomen diensten en/of producten in het geval de verstrekte persoonsgegevens onjuist of frauduleus blijken te zijn, onverminderd de door de wet erkende handelingen.

Met betrekking tot gevoelige gegevens, informeren wij het volgende:

 

3.1.- Gevoelige persoonsgegevens.

Wij verkrijgen uw gevoelige persoonsgegevens niet op directe of indirecte wijze via derden, maar verzamelen deze uitsluitend wanneer u ze ons persoonlijk verstrekt. Deze gegevens worden verzameld met als doel u adequaat van dienst te kunnen zijn met betrekking tot uw luchtvervoerdienst, zoals begeleiding en hulp tijdens het reizen; voorrang tijdens het aan en van boord gaan van het vliegtuig; verschillende typen rolstoelen; therapeutische zuurstofflessen; het gebruik van beademingsapparaten; de verplaatsing van en naar de gate en toegang tot het vliegtuig, verplaatsing tot aan de stoel in het vliegtuig, het van boord gaan en de verplaatsing tot aan de bagage-afhaalruimte. De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf om de veiligheid van onze passagiers te kunnen verzekeren.

De gevoelige persoonsgegevens van passagiers die met ons vliegen en waarvoor wij ons in dit kader het recht voorbehouden om ze te verzamelen, zijn:

 • Gezondheidsstatus van passagiers, ofwel, de medische toestand waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens het vliegen, door de behandelend arts.
 • De aanwezigheid van passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit.
 • In het geval van zwangere vrouwen, informatie met betrekking tot de fase van de zwangerschap waarin zij zich bevinden.
 • Medische verklaring voor de aanvraag van terugbetaling van tickets in het geval het niet mogelijk is om met ons te vliegen door gezondheidsredenen.

 

3.2.- Persoonsgegevens van minderjarigen en personen die begeleiding behoeven.

We informeren u dat het van speciaal belang voor ons is om de gegevens van minderjarigen en personen die begeleiding behoeven te beschermen.

Persoonsgegevens van minderjarigen dienen, zonder enige uitzondering, door de vader, moeder of wettelijke voogd aan Aeroméxico verstrekt te worden.

 

3.3.- Persoonsgegevens van derden.

In het geval u persoonsgegevens aan ons doorgeeft van derden die u vergezellen tijdens uw vlucht, dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van de houders van de genoemde gegevens om deze aan ons te kunnen verstrekken en dient u hen te wijzen op deze Privacyverklaring, die beschikbaar is op onze website, zodat zij kennis kunnen nemen van de omstandigheden waaronder hun persoonsgegevens worden verwerkt door Aeroméxico.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen worden verwerkt onder de strengste veiligheidsmaatregelen. Wij garanderen absolute vertrouwelijkheid en treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de periode voor de verwerking van gegevens voor de realisatie van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden zo kort mogelijk is.  

 

4.- Doeleinden voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens, wettelijke grondslagen en bewaringstermijnen.

Hieronder geven wij de verschillende doeleinden weer, waarvoor Aeroméxico uw persoonsgegevens verwerkt, de wettelijke grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen en de bewaringstermijnen van die gegevens:

 •  Het beheren van offertes, reservaties, annuleringen en de aankoop van tickets bij ons bedrijf voor nationale of internationale vluchten. De wettelijke grondslag van de genoemde verwerking is het uitvoeren van de door u contractueel overeengekomen luchtvervoersdiensten.

Aeroméxico bewaart de gegevens voor dit doeleinde gedurende een periode van maximaal 5 jaar of gedurende het termijn waarin er juridische aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de contractueel overeengekomen dienst.

 • Het verstrekken van informatie met betrekking tot de contractueel overeengekomen luchtvervoerdiensten, zoals het uitgeven van facturen overeenkomstig de betaling van de contractueel overeengekomen diensten; meldingen van vertragingen, annuleringen en bevestigingen van vluchten, het opnemen van contact met u voor het bepalen van uw menukeuze aan boord. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de door u  contractueel overeengekomen luchtvervoersdiensten.

Aeroméxico bewaart de gegevens voor dit doeleinde gedurende een periode van maximaal 5 jaar of gedurende het termijn waarin er juridische aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de contractueel overeengekomen dienst.

 • Het aanbieden van nevendiensten gerelateerd aan de contractueel overeengekomen luchtvervoersdiensten, zoals het afhandelen van de bagage of het traceren en leveren van vertraagde of achtergelaten bagage; Preventie, onderzoek en aanpak van frauduleuze en/of andere onwetmatige handelingen. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het verlenen van de door u contractueel overeengekomen luchtvervoersdiensten.

Aeroméxico bewaart de gegevens voor dit doeleinde gedurende een periode van maximaal 5 jaar of gedurende het termijn waarin er juridische aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de overeengekomen dienst.

 • Het aanleveren en ontwikkelen van additionele contractueel overeengekomen diensten, zoals het beheren van uw toegang tot de Premier-wachtzalen. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het verlenen van de door u contractueel overeengekomen luchtvervoersdiensten.

Aeroméxico bewaart de gegevens voor dit doeleinde gedurende een periode van maximaal 5 jaar of gedurende het termijn waarin er juridische aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de overeengekomen dienst.

 • Het faciliteren van het immigratie- en toelatingsproces. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het bedrijf.

Aeroméxico bewaart de gegevens voor dit doeleinde gedurende de door de wet bepaalde periode.

 • Contact met u opnemen, inclusief via e-mail of telefoon, voor het uitvoeren van evaluatiepolls en het opvolgen van luchtvervoersdiensten die wij voor u hebben verleend. De wettelijke grondslag van de genoemde verwerking is ons gerechtvaardigd belang om onze diensten en/of producten te verbeteren.

Aeromexico bewaart de gegevens voor dit doeleinde, totdat het kwaliteitsonderzoek afgerond is.

 • Het afhandelen van adviesdiensten en raadplegingen, klachten, toelichtingen via chat en/of elk ander medium, een en ander met inachtneming van het feit dat telefoongesprekken opgenomen kunnen worden met als doel de kwaliteit van deze dienst te verbeteren. De wettelijke grondslag voor de genoemde verwerking is het gerechtvaardigd belang om onze diensten en/of producten te verbeteren.

Aeromexico bewaart de gegevens voor dit doeleinde, totdat het kwaliteitsonderzoek afgerond is.

 • Het voldoen aan de veiligheids-, administratie en/of juridische voorwaarden van het bedrijf, zoals het registreren van vervoersgegevens van een minderjarigen die onbegeleid reist en het invullen van het formulier “Incidenten en Ongelukken van Passagiers of Bemanning” in het geval dat nodig is.

De wettelijke grondslag voor de genoemde verwerking is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Aeroméxico.

Aeroméxico bewaart de gegevens voor dit doeleinde, zolang het voorgevallen incident onderzocht wordt en in het geval ze toepasbaar zijn met betrekking tot de door de huidige wetgeving voorgeschreven veiligheidscriteria en de veiligheidscriteria van Aeróméxico zelf, alsmede gedurende het wettelijk vereiste bewaartermijn van registratie omtrent passagiersvervoer.

 • Het detecteren, onderzoeken en voorkomen van illegale of frauduleuze handelingen die gedurende de vlucht of tijdens het aan boord gaan plaatsvinden. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf om de veiligheid van passagiers, bemanning en elk ander persoon te garanderen.

Aeroméxico bewaart de gegevens voor dit doeleinde gedurende maximaal 2 jaar, vanaf het moment dat een mogelijke frauduleuze, ongeoorloofde of illegale handeling heeft plaatsgevonden, behalve in het geval dat er inderdaad een poging tot fraude, fraude of illegale of ongeoorloofde handeling is vastgesteld. In dat geval zal Aeroméxico de gegevens bewaren gedurende het nodige termijn voor het onderzoeken, voorkomen of  onderbreken van fraude, of  illegale of ongeoorloofde handelingen, behalve in het geval de betrokkene zijn of haar Recht van Bezwaar indient, in welk geval de rede van deze geanalyseerd dient te worden.

 • Het garanderen van de veiligheid van uitgevoerde overschrijvingen via onze website en het verifiëren van krediet- of debetkaarten of andere betalingswijzen tijdens de aankoopprocessen voor onze diensten en/of producten. De wettelijke grondslag voor de genoemde verwerking is het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf om identiteitsfraude te voorkomen tijdens de aankoopprocessen voor onze diensten en/of producten en het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van dergelijke overschrijvingen.

 

Aeroméxico bewaart de gegevens voor dit doeleinde gedurende maximaal 2 jaar, vanaf het moment dat een mogelijke frauduleuze, ongeoorloofde of illegale handeling heeft plaatsgevonden, behalve in het geval dat er inderdaad een poging tot fraude, fraude of illegale of ongeoorloofde handeling is vastgesteld. In dat geval zal Aeroméxico de gegevens bewaren gedurende het nodige termijn voor het onderzoeken, voorkomen of onderbreken van fraude, of illegale of ongeoorloofde handelingen, behalve in het geval de betrokkene zijn of haar Recht van Bezwaar indient, in welk geval de rede van deze geanalyseerd dient te worden.  

 • Het afhandelen van suggesties, klachten, aanvragen, advies en alle vragen die u zou kunnen hebben met betrekking tot uw contractueel overeengekomen vlucht en/of producten, zoals kortingen, claims en vergoedingen, en de aanvraag van compensatiecoupones voor eventuele operatieve onregelmatigheden tijdens onze vluchten, wanneer deze van toepassing zijn. De genoemde verwerkingen hebben als wettelijke grondslag het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Aeroméxico, alsmede het uitvoeren van de door u contractueel overeengekomen luchtvervoersdiensten.

Aeroméxico bewaart de gegevens voor dit doeleinde gedurende een termijn van maximaal 5 jaar of, zo nodig, gedurende het termijn waarin er een juridische aansprakelijkheid voort kan vloeien uit de genoemde suggesties, claims, aanvragen, adviezen en vragen.

 • Contact met u opnemen via digitale media, om u te informeren over onze eigen producten en diensten of die van derden die u zouden kunnen interesseren, als mede om uw mening te vragen of om kennis te nemen van uw ervaring met betrekking tot de gerealiseerde vlucht. De wettelijke grondslag voor de genoemde verwerking is het gerechtvaardigde belang van Aeroméxico om onze commerciële aanbiedingen te verbeteren.

Aeroméxico bewaart de persoonsgegevens met betrekking tot dit doeleinde gedurende een termijn van 3 jaar, vanaf de laatste keer dat u zich heeft aangemeld als geregistreerde gebruiker op onze website of als zodanig gebruik heeft gemaakt van onze diensten.

 

5.- Het doorgeven van persoonsgegevens op internationaal niveau.

 • Om te kunnen voldoen aan de in nummer 4 (vier) van deze Privacyverklaring aangegeven doeleinden, kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan de volgende derde partijen; internationale bedrijven waar wij mee samenwerken en/of die onderdeel zijn van de alliantie Sky Team of andere internationale organisaties, met als doel u de contractueel overeengekomen luchtvervoersdienst te kunnen verlenen en u voordelen aan te kunnen bieden.
 • Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), met wie wij een overeenkomst hebben getekend in uw belang, aangezien het doorgeven van gegevens als doel heeft frauduleuze handelingen met creditcards te voorkomen. In dit geval worden alleen uw e-mailadres en de eerste 6 nummers van uw betaalkaart doorgegeven.
 • The Universal Air Travel Plan, Inc. (UATP), voor het voorkomen en aanpakken van frauduleuze operaties met betaalkaarten of corporatieve vooruitbetalingen. UATP kan op zijn beurt de genoemde informatie aan de door de frauduleuze handelingen getroffen luchtvaartmaatschappijen doorgeven. Persoonlijke informatie betreffende uw financiën, vermogen of gevoelige informatie worden hiervoor niet doorgegeven.
 • Sabre Sociedad Tecnológica, S. de R.L. de C.V., Sabre Travel Network en andere bedrijven van deze groep, met als doel de reserveringen van vliegtuigtickets te realiseren. Aeroméxico gebruikt hiervoor de systemen van bedrijven of instituten met wie wij een overeenkomst hebben getekend of willen tekenen in uw belang.
 • Derde partijen, zowel nationaal als in het buitenland, in het geval wij een overeenkomst hebben ondertekend dat in uw belang is, wanneer het nodig is u daarvan op de hoogte te stellen, voor follow-up en de vergoeding van bedragen die voortkomen uit claims. Hiervoor is het nodig dat de verantwoordelijke ontvanger u kan identificeren en contact met u kan opnemen. 
 • Bedrijven die auto’s verhuren, met als doel u de landvervoersdiensten te kunnen verlenen, wanneer u besluit een dergelijke dienst te contracteren.
 • Luchthavens van herkomst, voor het overstappen en van bestemming voor het registreren van de vervoersgegevens van personen die ziek, zwanger of minderjarig zijn en begeleiding behoeven.
 • Overheidsautoriteiten in het buitenland, zij het direct via hun bevoegde vertegenwoordigers, met als doel te voldoen aan hun vereisten met betrekking tot de registratie van passagiers.
 • Restaurants en/of hotels, met als doel u als compensatie eten en/of onderdak te kunnen bieden in het geval u getroffen bent door een operatieve onregelmatigheid.
 • Luchtvaartmaatschappijen die toegang hebben tot World Tracer (een bagage-traceersysteem) en bedrijven en pakketdiensten om vertraagde bagage te traceren en/of de eigenaar daarvan, almede voor het traceren van verzendingen.
 • Migratie en Douane van het land van herkomst en van de landen van bestemming, met als doel te voldoen aan de overeenkomstige wettelijke bepalingen.
 • De autoriteiten, met als doel te voldoen aan de overeenkomstige wettelijke bepalingen, alsmede voor toelichting in het geval van incidenten of het uitoefenen van een bepaald recht.
 • Vennootschappen die onderdeel vormen van Grupo Aeroméxico, die opereren onder dezelfde processen en hetzelfde interne beleid, met als doel u de beste diensten te bieden en te voldoen aan onze interne regelgeving. 

Het doorgeven van de voorgenoemde persoonsgegevens is, afhankelijk van de situatie, gerechtvaardigd in de volgende gevallen:

-       Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van ons bedrijf.

-       Het garanderen van ons gerechtvaardigd belang

-       De verwerking van gegevens is nodig voor het uitvoeren van de contractuele overeenkomst in welke U partij bent of voor het nemen van precontractuele maatregelen.

Daarnaast geeft u ons door het aanvinken van het bijbehorende vakje toestemming om uw persoonlijke identiteitsgegevens en die van derden door te geven voor het toesturen, onder andere via digitale media, van informatie en publiciteit met betrekking tot producten en diensten van bedrijven die gerelateerd zijn aan onze eigen producten en diensten, vooral als het gaat om de volgende sectoren: financiën, verzekeringen, verhuur en verkoop van voertuigen, hotels, reisbureaus, toeristische operators, restaurants, toerisme, sport en vrije tijd met betrekking tot luchtvervoer.

De toestemming, in het geval u die ons verleent, voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan bovengenoemde derden, kunt u op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar onze Privacy Officer, die u de te volgen procedure zal aangeven voor het uitoefenen van uw recht.

Het is mogelijk dat enkele van de hiervoor genoemde bedrijven en derden, aan welke Aeroméxico uw persoonsgegevens kan doorgeven, zich buiten de Europese Unie bevinden, in welk geval Aeroméxico de juiste maatregelen zal treffen met als doel u te voorzien van de opeisbare rechten en de mogelijkheid geeft tot het ondernemen van de geldende juridische handelingen.

Daarnaast kan Aeroméxico toegang geven aan leveranciers van bepaalde diensten tot persoonsgegevens waar het zelf verantwoordelijk voor is, handelende als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens, in het geval deze leveranciers ingehuurd zijn door het bedrijf en deze gegeven nodig hebben voor het uitvoeren van hun diensten. Zij kunnen in geen enkel geval gebruikmaken van deze gegevens voor doeleinden buiten de contractueel overeengekomen dienst en/of deze gegevens over dragen aan derden. Het is mogelijk dat een of meerdere van hierboven bedoelde dienstverleners zich buiten de Europese Unie bevinden, in welk geval Aeroméxico garandeert de nodige maatregelen te treffen.

 

6.- Rechten omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Met inachtneming van de geldende regelgeving heeft u het recht om te weten over welke persoonsgegevens wij beschikken, waar wij deze voor gebruiken en welke gebruiksvoorwaarden wij daaraan vaststellen (Toegang). Daarnaast heeft u het recht om een correctie van uw persoonlijke informatie aan te vragen, mocht deze verouderd, incorrect of niet compleet zijn (Rectificatie); of dat wij deze uit onze registers en databanken verwijderen, wanneer u van mening bent dat deze op onjuiste wijze gebruikt worden (Annulering); alsmede het aantekenen van bezwaar met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (Bezwaar); het beperken van de verwerking van uw gegevens (Beperking), alsmede het recht op het beperken van de overdraagbaarheid van uw gegevens en om te voorkomen dat deze onderdeel zijn van geautomatiseerde handelingen. Daarnaast kunt u uw verleende toestemming altijd intrekken.

Voor het uitoefen van uw rechten zult u een de overeenkomstige aanvraag moeten indienen, met daarbij de documenten die van belang zijn, via een e-mail gericht aan onze Privacy Officer, die u op zijn beurt zal informeren over de procedures en vereisten voor het uitoefenen van deze rechten, alsmede de antwoordtijd en de wijze waarop wij uw rechten zullen doorvoeren, en zal alle vragen, klachten of opmerkingen die u mocht hebben beantwoorden.

Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor “Uitsluiting van Publiciteit van Aeroméxico”, zodat wij uw informatie niet gebruiken voor promotionele, publiciteits- of marketingdoeleinden.

 

7.- Zeggenschap van de Autoriteit van Gegevensbescherming

Als u van mening bent dat uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens geschonden is door enige handeling of nalatenschap van onze kant, of veronderstelt dat de regelgeving die van kracht is omtrent de bescherming van gegevens is geschonden, kunt u uw non-conformiteit doorgeven of aangifte doen bij het Nationale Instituut van Transparantie, Toegang tot Informatie en Gegevensbescherming (INAI in het Spaans) of de Competente Europese Autoriteiten. We raden u aan om de officiële websites te raadplegen.

 

8.- Wijzigingen van de huidige Privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen toe te passen met betrekking tot deze Privacyverklaring of deze bij te werken om zodanig gevolg te geven aan de nieuwste wetten, interne beleidsbesluiten of nieuwe vereisten voor het verlenen of aanbieden van onze diensten en producten. De bijgewerkte versie zal beschikbaar zijn voor het publiek op de volgende wijze:

 • Zichtbare aankondigingen in onze vestigingen.
 • Op onze website, waarvan wij u aanraden deze regelmatig te bezoeken.
 • Wij kunnen u deze ook toesturen via uw laatst opgegeven e-mailadres. 

Het proces met betrekking tot het lezen van meldingen via internet is als volgt: (i) Ga naar onze website www.aeromexico.com. In het geval van wijzigingen of updates van deze Privacyverklaring zal er een melding verschijnen om u daarover te informeren; (ii) klik op de link Privacyverklaring; (iii) hier vindt u de huidige versie en de datum van de laatste bijwerking.